佛说盂兰盆经

佛说盂兰盆经

《佛说盂兰盆经》梵名( Ullambana-su^tra)。全一卷。西晋竺法护译。又称盂兰经。属方等部经典。收于大正藏第十六册。内容记述佛陀之大弟子目连,因不忍其母堕饿鬼道受倒悬之苦,乃问法于佛,佛示之于七月十五日众僧自恣日,用百味饭食五果等供养十方佛僧,即可令其母脱离苦难。依本经之说所行之盂兰盆会,已普遍流行于我国民间,而有益于民间之孝行。宗密之盂兰盆经疏,即强调本经特具孝子报恩之思想,与调和中国人伦与佛教间关系之性质。

赞
佛说盂兰盆经MP3念诵在线版
0:00
0:00

佛说盂兰盆经介绍

盂兰盆经简介

佛说盂兰盆经》,梵名 Ullambana-su^tra。全一卷。西晋竺法护译。又称盂兰经。属方等部经典。收于大正藏第十六册。内容记述佛陀之大弟子目连,因不忍其母堕饿鬼道受倒悬之苦,乃问法于佛,佛示之于七月十五日众僧自恣日,用百味饭食五果等供养十方佛僧,即可令其母脱离苦难。依本经之说所行之盂兰盆会,已普遍流行于我国民间,而有益于民间之孝行。宗密之盂兰盆经疏,即强调本经特具孝子报恩之思想,与调和中国人伦与佛教间关系之性质。

本经全文八百余字,其同本异译经,有东晋失译的《佛说报恩奉盆经》一卷,及载于《开元释教录》卷十八〈疑惑再详录〉中的《净土盂兰盆经》一卷,前者收于《大正藏》第十六册,后者已佚,但《法苑珠林》卷六十二曾引用其文。

依本经而举行的法会,依《佛祖统纪》卷三十七记载,系始自梁武帝大同四年(538),并且盛行至今,已成每年最重要的法会之一。

又,本经之注疏,现存者有唐·慧净《盂兰盆经讲述》一卷、唐·宗密《盂兰盆经疏》一卷、宋·元照《盂兰盆经疏新记》二卷、宋·普观《盂兰盆经疏会古通今记》二卷,及宋·日新、明·智旭、清·灵耀等人之注疏,共六十余种。

 

 

盂兰盆经原文全文

西晋三藏法师竺法护译

闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。大目犍连始得六通,欲度父母,报乳哺之恩。即以道眼观视世间,见其亡母生饿鬼中,不见饮食,皮骨连立。目连悲哀,即以钵盛饭,往饷其母,母得钵饭,即以左手障钵,右手搏食,食未入口,化成火炭,遂不得食。目连大叫,悲号涕泣,驰还白佛,具陈如此。

佛言:‘汝母罪根深结,非汝一人力所奈何。汝虽孝顺,声动天地、天神地祇、邪魔外道、道士四天王神,亦不能奈何。当须十方众僧威神之力乃得解脱。吾今当说救济之法,令一切难皆离忧苦。’

佛告目连:‘十方众生,七月十五日,僧自恣时,当为七世父母及现在父母厄难中者,具饭、百味五果、汲灌盆器、香油锭烛、床敷卧具、尽世甘美以著盆中,供养十方大德众僧。当此之日,一切圣众,或在山间禅定、或得四道果、或在树下经行、或六通自在教化声闻缘觉、或十地菩萨大人,权现比丘,在大众中,皆同一心,受钵和罗饭,具清净戒,圣众之道,其德汪洋。其有供养此等自恣僧者,现世父母、六亲眷属,得出三涂之苦应时解脱,衣食自然;若父母现在者,福乐百年;若七世父母生天,自在化生,入天华光。’

时佛敕十方众僧,皆先为施主家咒愿,愿七世父母行禅定意,然后受食。初受食时,先安在佛前,塔寺中佛前,众僧咒愿竟,便自受食。

时目连比丘及大菩萨众皆大欢喜,目连悲啼泣声释然除灭。

时目连母即于是日,得脱一劫饿鬼之苦。

目连复白佛言:‘弟子所生母,得蒙三宝功德之力,众僧威神力故。若未来世,一切佛弟子,亦应奉盂兰盆,救度现在父母,乃至七世父母,可为尔否?’

佛言:‘大善快问!我正欲说,汝今复问。善男子!若比丘比丘尼、国王太子、大臣宰相、三公百官、万民庶人,行慈孝者,皆应先为所生现在父母、过去七世父母,于七月十五日,佛欢喜日,僧自恣日,以百味饭食,安盂兰盆中,施十方自恣僧,愿使现在父母,寿命百年无病、无一切苦恼之患,乃至七世父母离恶鬼苦,生人天中,福乐无极。是佛弟子修孝顺者,应念念中,常忆父母,乃至七世父母。年年七月十五日,常以孝慈,忆所生父母,为作盂兰盆,施佛及僧,以报父母长养慈爱之恩。若一切佛弟子,应常奉持是法。’

时目连比丘、四辈弟子,欢喜奉行。

佛说盂兰盆经注音

由于佛说盂兰盆经注音篇幅过长,请师兄们点击下面链接学习:

查看完整佛说盂兰盆经注音
佛说盂兰盆经相关视频

播放地址:(如遇打开视频白屏现象,请稍等视频加载,或更换您的浏览器。)

释昌莲《佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道》
佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第一节·佛教以孝为本说 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第二节·家庭教育应以孝顺父母为第一原则 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第三节·孝顺父母的代表 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第四节·几位伟人的母亲 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第五节·世出世间孝之区别 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第六节·孝的扩展与外延 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第七节·天台之“四圣六凡十法界”说 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第八节·十界圣凡不离现前一念说 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第九节·华严之四法界说 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第一章·概论 第十节·由本经发起因缘所引起的反思 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第二章·经题 第一节·释名 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第二章·经题 第二节·辨体 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第二章·经题 第三节·明宗 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第二章·经题 第四节·论用 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第二章·经题 第五节·判教相 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第三章·传译 第一节·译史 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第三章·传译 第二节·注疏 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第三章·传译 第三节·盂兰盆会的源流 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第三章·传译 第四节·译人 佛说盂兰盆经与佛教孝慈之道第四章·科判

微信扫一扫

关注"在线学佛"公众号

© 2018 在线学佛 | 邮件:service@jingtuzang.org | 粤ICP备11002888号